اساسنامه مرکز
 
 
 
 
 
بيانيه

مركز تحقيقات سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز تحقيقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي مشهددر سال 1379 با مدیریت دکتر رضا رجبیان و سه تن از هیات علمی فوق تخصص غدد داخلی( دکتر محمدحسن خزاعی،دکتر زهره موسوی و دکتر رباب ابوترابی) در محل کوچکی درجنب نگهبانی بیمارستان قائم مشهد با ابتکارات شخصی شروع به کار کرد. در سال 1382به محل مناسب تری در بیمارستان قائم انتقال یافت و در تاریخ 25/5/85 در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مشهد مورد تصویب قرار گرفت .

گروه بیوشیمی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تنها عضو این بخش آقای دکتر علی فاضل که رشته تحصیلی ایشان داروسازی بود و با درجه علمی مربی هیئت علمی فعالیت خود را آغاز نمود. در سالهای آغازین انقلاب بخش بیوشیمی با سه بخش دیگر بصورت گروه فیزیولوژی، فارماکولوژیو ی ،بیوشیمی وبیوفیزیک با مدیر گروهی خانم دکتر بهروش اداره می شد. بعدها گروه به دو نیم تقسیم شد و این بخش تحت عنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1384 گروه بیوشیمی از گروه بیوفیزیک منفک گردید و تحت عنوان گروه بیوشیمی و تغذیه با مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده(دانشیار بیوشیمی بالینی )به فعالیت خود ادامه داد.این گروه در سال 1389 به دو گروه مستقل بیوشیمی به مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده و گروه تغذیه به مدیر گروهی آقای دکتر محسن نعمتی(استادیار تغذیه) تفکیک شدند. شایان ذکر است که گروه بیوشیمی از سال1383 و گروه تغذیه از سال 1388 به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دو رشته بیوشیمی و تغذیه پرداخته است. مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه نیز در سال 1388  به ریاست آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده فعالیت خود را آغاز کرده است. 

مرکز تحقیقات سندرم متابولیک در سال 1395 با ادغام  دو مرکز بیوشیمی تغذیه و غدد متابولیسم تشکیل گردید و جناب آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده به ریاست آن نائل آمد.

دانشگاه مشهدبرآن است كه بااجراي استراتژي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و كمك به توليد علم در راستاي ماموريت اين مركز به اهداف زير نائل آيد .

1- -حفظ و تقويت جايگاه مركز تحقيقات غدد در عرصه استاني ، كشوري و بين الملل

2- هدايت ، تسهيل ، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در رشته غدد و متابوليسم و بیوشیمی و تغذیه

3- توسعه بخشهاي زير مجموعه مركز تحقيقات 

4- اولويت بندي تحقيقات برمبناي نيازهاي مملكت

5- ترغيب و توانمندي سازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي

6- همكاري با بخش صنعت به منظور كمك به بر آ وردن نيازهاي پژوهشي آ نها و تقويت بنيه مالي مركز تحقيقات

7- ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات 

فعاليتهاي مركز تحقيقات بر اصول تكريم جايگاه تحقيق و محقق ، رعايت اخلاق در پژوهش ، تقويت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگري متكي خواهد بود.

اهداف كلان مركز تحقيقات سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 
1- معرفي ،حفظ و تقويت جايگاه مركز تحقيقات در عرصه استاني ، كشوري و بين الملل
2- هدايت ،تسهيل ،نظام دار كردن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي
3- توسعه بخشهاي زير مجموعه مركز تحقيقات
4- اولويت بندي تحقيقات بر مبناي نياز سنجي
5- ترغيب و توانمندي سازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي
6ـ جلب همكاري و تداوم آن با بخش صنعت به منظور كمك به بر آ وردن نيازهاي پژوهشي آنها و تقويت بنيه مالي مركز تحقيقات
7ـ ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات

اقدامات اوليه براي هدايت ، نظام دار نمودن و اجراي طرح هاي تحقيقاتي در مركز تحقيقات غدد داخلي و متابوليسم

 
1- ايجاد بانك اطلاعات در زمينه تحقيقات و محققين رشته غدد، متابوليسم،  بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشكي مشهد
2- مطالعه و ارزيابي بانكهاي اطلاعاتي موجود در زمينه محققين و طرحهاي تحقيقاتي داخل و خارج كشور
3- تعامل با بخشهاي آ موزشي به منظور تقويت و ارتقاء سطح آ موزشي و ارتباط فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
4- جمع آوري اطلاعات لازم از طرح هاي تحقيقاتي و تحقيقات انجام شده در سطح دانشگاه علوم پزشكي مشهد و رابطه با بانكهاي اطلاعاتي موجود در ساير مراكز تحقيقات كشور
5- توسعه واحدهاي زير مجموعه مركز تحقيقات 
6- تكميل كادر پرسنلي مركز تحقيقات 
7- توسعه و تكميل تجهيزات واحدهاي تحقيقاتي موجود
تجهيز امكانات جهت تحقيقات داخل بخش هاي باليني در جهت تقويت امور پژوهش
 
 
واحد هاي تحقيقاتي كه در اين مركز پيش بيني خواهد شد
 1- واحد تحقيقاتي ديابت
2- واحد تحقيقاتي بيماريهاي هيپوتالاموس و هيپوفيز
3- بیوشیمی
4- تغذیه
5- واحد تحقيقاتي تيروئيد
6- واحد تحقيقاتي غدد فوق كليوي
7- واحد تحقيقاتي متابوليسم مواد معدني و استئوپروز
8- واحد تحقيقاتي سيستم توليدمثل مردان
9- واحد تحقيقاتي سيستم توليد مثل خانم ها
10- واحد تحقيقاتي ليپيد
11- واحد تحقیقات گیاهان داروئی
12- واحد ار تباطات اجتماعی 
 
تدوين برنامه هاي توانمندي سازي آموزشي و پژوهشي
1- شناسايي قابليت هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاههاي داخل و خارج كشور
2- طراحي كارگاه هاي آموزشي پژوهشي
3- شناسايي وتقويت مدرسين كارگاه ها ها
4- تعيين مدت زمان و توالي كارگاه ها
5- مدیریت نحوه اجراي كارگاه ها
6- درخواست ارزشیابی از شرکت کنندگان

اهمیت دادن ، ترغيب و تشويق پژوهشگران

1- حمايت و تشويق پژوهشگران برتر
2- تعيين شاخص هاي انتخاب پژوهشگران برتر و معرفی آنها