اعضاء شورای عالی

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

دکتر سید محمد رضا پریزاده

استاد بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
parizadehmr[at]mums.ac.ir
   

دکترمجید غیور مبرهن(CV)

 استاد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
ghayourm[at]mums.ac.ir
 

 

دکتر محسن نعمتی

دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پست الکترونیک:
nematym[at]mums.ac.ir
 

 

 

  دکتر محمد صفریان
دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
 safarianm[at]mums.ac.ir
 

دکتر محسن موهبتی

دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
mouhebatim[at]mums.ac.ir
   

دکتر هما فال سلیمان

   دانشیار قلب و عروق

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   پست الکترونیک:falsoleimanh[at]mums.ac.ir

   
 

دکتر رباب ابوترابی

دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Aboutorabirb[at]mums.ac.ir

دکتر زهره موسوی
   دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: mosaviz[at]mums.ac.ir
   
دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
دانشیار آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: esmailyh[at]mums.ac.ir
   
دکتر فرناز زاهدی
   استادیار بیوشیمی
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: zahediaf[at]mums.ac.ir
   
دکتر مهدی حسنیان مهر
استادیار بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: hasanianmehrm[at]mums.ac.ir
   
دکتر امیر آوان
    استادیار ژنتیک
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: avana[at]mums.ac.ir
   

 

دکتر زهرا اباصلتی
نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه
 

 

دکتر مژگان افخمی زاده

   استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

   دانشگاه علوم پزشکی مشه
   پست الکترونیک: afkhamizadehm[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 دکتر زهرا مظلوم خراسانی

    استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: mazloumz[at]mums.ac.ir

 


   دکتر پروین لایق

   استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: layeghpa[at]mums.ac.ir

 

   


دکتر شکوفه بنکداران

دانشیار بیماری های غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیک:

bonakdaransh[at]mums.ac.ir

   
 
    
  
دکتر مسعود محبی

   دکتر مسعود محبی

       استادیار غدد و متابولیسم

       بیمارستان قائم – مرکز تحقیقات غدد درون ریز       

       پست الکترونیک:Mohebbim[at]mums.ac.ir

دکتر مجید خزاعی

  استاد فیزیولوژی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  پست الکترونیک: KhazaeiM[at]mums.ac.i