اعضاء شورای عالی

 

 

 

 

 

 

دکتر سید محمد رضا پریزاده (رزومه)

استاد بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
parizadehmr[at]mums.ac.ir
   

دکتر مجید غیور مبرهن (رزومه)

 استاد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
ghayourm[at]mums.ac.ir
 

 

دکتر محسن نعمتی (رزومه)

دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پست الکترونیک:
nematym[at]mums.ac.ir
 

 

 

  دکتر محمد صفریان (رزومه)
دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
 safarianm[at]mums.ac.ir
 

دکتر محسن موهبتی (رزومه)

دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
mouhebatim[at]mums.ac.ir
   

دکتر هما فال سلیمان (رزومه)

   دانشیار قلب و عروق

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   پست الکترونیک:falsoleimanh[at]mums.ac.ir

   

 

دکتر رباب ابوترابی (رزومه)

دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Aboutorabirb[at]mums.ac.ir

دکتر زهره موسوی (رزومه)
   دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: mosaviz[at]mums.ac.ir
   
دکتر حبیب ا.. اسماعیلی (رزومه)
   دانشیار آمار زیستی
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: esmailyh[at]mums.ac.ir
   
دکتر فرناز زاهدی (رزومه)
   استادیار بیوشیمی
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: zahediaf[at]mums.ac.ir
   
دکتر مهدی حسنیان مهر (رزومه)
    استادیار بیوشیمی
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: hasanianmehrm[at]mums.ac.ir
   
دکتر امیر آوان (رزومه)
    استادیار ژنتیک
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: avana[at]mums.ac.ir
   

 

دکتر زهرا اباصلتی
نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

 

دکتر مژگان افخمی زاده (رزومه)

   استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

   دانشگاه علوم پزشکی مشه
   پست الکترونیک: afkhamizadehm[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 دکتر زهرا مظلوم خراسانی (رزومه)

    استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    پست الکترونیک: mazloumz[at]mums.ac.ir

 


   دکتر پروین لایق (رزومه)

   استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   پست الکترونیک: layeghpa[at]mums.ac.ir

 

   


دکتر شکوفه بنکداران (رزومه)

دانشیار بیماری های غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیک:

bonakdaransh[at]mums.ac.ir

 

دکتر مجید خزاعی  (رزومه)

  استاد فیزیولوژی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  پست الکترونیکKhazaeiM[at]mums.ac.i

  دکتر مسعود محبی

 

  دکتر مسعود محبی

     استادیار غدد و متابولیسم

     بیمارستان قائم – مرکز تحقیقات غدد درون ریز       

     پست الکترونیک:Mohebbim[at]mums.ac.ir