اعضاء شورای عالی

 

 
اعضاء شورای عالی مرکز
 
 
 
 
 

 

 

دکتر محمد رضا پریزاده

استاد بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
parizadehmr[at]mums.ac.ir
   

دکترمجید غیور مبرهن

 استاد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: 
ghayourm[at]mums.ac.ir
 


دکتر محسن نعمتی

دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پست الکترونیک:
nematym[at]mums.ac.ir
 

 

 

  دکتر محمد صفریان
دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
 safarianm[at]mums.ac.ir
 

دکتر محسن موهبتی

دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
mouhebatim[at]mums.ac.ir
   

دکتر هما فال سلیمان

دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
falsoleimanh[at]mums.ac.ir
 
   
 

دکتر رباب ابوترابی

دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Aboutorabirb[at]mums.ac.ir
دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: mosaviz[at]mums.ac.ir
   
دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
دانشیار آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: esmailyh[at]mums.ac.ir
   
دکتر فرناز زاهدی
استادیار بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: zahediaf[at]mums.ac.ir
   
دکتر مهدی حسنیان مهر
استادیار بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: hasanianmehrm[at]mums.ac.ir
   
دکتر امیر آوان
استادیار ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: avana[at]mums.ac.ir
   

 

دکتر زهرا اباصلتی
نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه
 

 

دکتر مژگان افخمی زاده

                استادیاربیماریهای غدد و متابولیسم

               دانشگاه علوم پزشکی مشهد
               پست الکترونیک: afkhamizadehm[at]mums.ac.ir

 

     دکتر زهرا مظلوم خراسانی

                استادیاربیماریهای غدد و متابولیسم

               دانشگاه علوم پزشکی مشهد
               پست الکترونیک: mazloumz[at]mums.ac.ir

 

   دکتر پروین لایق

                استادیاربیماریهای غدد و متابولیسم

               دانشگاه علوم پزشکی مشهد
               پست الکترونیک: layeghpa[at]mums.ac.ir

 

 
   
دکتر مسعود محبی

   دکتر مسعود محبی

         استادیار غدد و متابولیسم

         بیمارستان قائم – مرکز تحقیقات غدد درون ریز

          پست الکترونیک:Mohebbim[at]mums.ac.ir