اهداف مرکز


موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک --> اهداف


 
1. حفظ و تقويت جايگاه مركز تحقيقات سندرم متابولیک در عرصه استاني ، كشوري و بين الملل.

2. هدايت ، تسهيل ، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در رشته غدد و متابوليسم و بیوشیمی و تغذیه.

3. ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقات

4. اولويت بندي تحقيقات برمبناي نيازهاي مملكت.

5. ترغيب و توانمندي سازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي.

6. همكاري با بخش صنعت به منظور كمك به برآوردن نيازهاي پژوهشي آنهاو تقويت بنيه مالي مركز تحقيقات سندرم متابولیک.

7. ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات سندرم متابولیک.