اعضاء هیئت علمی مرکز

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک --> اعضاء هیئت علمی مرکز

 
اعضاء هیئت علمی مرکز
 
 
   

رئیس مرکز:

دکتر محمد رضا پریزاده (CV)
استاد بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: parizadehmr[at]mums.ac.ir
 

 

 
دکترمجید غیور مبرهن(CV)
استاد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:ghayourm[at]mums.ac.ir
 
  
   
دکترمحسن نعمتی(CV)
دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:nematym[at]mums.ac.ir

   
دکترمحسن موهبتی(CV)
دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:mohebatim[at]mums.ac.ir
   
دکترهما فال سلیمان(CV)
دانشیارقلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:falsoleimanh[at]mums.ac.ir
   
دکتر زهره موسوی(CV)
دانشیار غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:mousaviz[at]mums.ac.ir
     
دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Aboutorabirb[at]mums.ac.ir

دانشیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:
   
 
دکترمحمد صفریان(CV)
دانشیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک:safarianm[at]mums.ac.ir

استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Bonakdaransh[at]mums.ac.ir
 
 
استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Layeghpa[at]mums.ac.ir

استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Afkhamizadehm[at]mums.ac.ir
   
دکتر سید مهدی حسنیان مهر(CV)
استادیار بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزش
کی مشهد
پست الکترونیک: hasanianmehrm[at]mums.ac.ir
   
دکتر امیر آوان(CV)
استادیارژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: avana[at]mums.ac.ir
 

 

دکتر زهرا مظلوم خراسانی(CV)
استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیک: Mazloumz[at]mums.ac.ir