خدمات مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم --> خدمات

 
 
ژورنال کلاب
 
 
خدمات مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
 
 
 
خدمات آموزشی: آموزش فلوهای فوق تخصصی غدد-رزیدنت های داخلی - دانشجویان پزشکی و انجام دوره های آموزش دیابت برای پزشکان عمومی

خدمات درمانی مستقیم در 5 روز هفته در درمانگاه غدد بیمارستان قائم.

خدمات درمانی و مشاوره ای موارد خاص بیماریهای غدد در جلسه مشترک تمام همکاران غدد مشهد در روزهای سه شنبه

خدمات پژوهشی و انجام تحقیقات در زمینه دیابت و بیماری های غدد
 
درمانگاه آموزشی برای بیماران هر روز هفته