واحد هاي تحقيقاتي

 

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک-> واحد هاي تحقيقاتي

   
 
 
واحد هاي تحقيقاتي بیوشیمی تغذیه :
 
 
1-       واحد بیماری های قلبی عروقی

2-       واحد چاقی و اترواسکلروز

3-       سوء تغذیه در جامعه

 4 -    واحد تحقيقاتي ديابت


واحد هاي تحقيقاتي غدد و متابولیسم:
 
1 -    واحد تحقيقاتي بيماريهاي هيپوتالاموس و هيپوفيز
 
2 -    واحد تحقيقاتي تيروئيد
 
3 -    واحد تحقيقاتي غدد فوق كليوي
 
4 -    واحد تحقيقاتي متابوليسم مواد معدني و استئوپروز
 
5 -    واحد تحقيقاتي سيستم توليدمثل مردان
 
6 -    واحد تحقيقاتي سيستم توليد مثل خانم ها
 
7 -    واحد تحقيقاتي ليپيد
 
8 -    واحد تحقیقات گیاهان داروئی
 
9-   واحد ار تباطات اجتماعی