واحد هاي تحقيقاتي


   
 
 
واحد هاي تحقيقاتی سندرم متابولیک :
 
1- واحد بیماری فشار خون ، دیابت 

2- واحد بیماری های قلبی عروقی

3- واحد چاقی و اترواسکلروز

4- سوء تغذیه در جامعه
واحد هاي تحقيقاتي غدد و متابولیسم:
1 -    واحد تحقيقاتي بيماريهاي هيپوتالاموس و هيپوفيز
 
2 -    واحد تحقيقاتي تيروئيد
 
3 -    واحد تحقيقاتي غدد فوق كليوي
 
4 -    واحد تحقيقاتي متابوليسم مواد معدني و استئوپروز
 
5 -    واحد تحقيقاتي سيستم توليدمثل مردان
 
6 -    واحد تحقيقاتي سيستم توليد مثل خانم ها
 
7 -    واحد تحقيقاتي ليپيد
 
8 -    واحد تحقیقات گیاهان داروئی
 
9-     واحد ارتباطات اجتماعی