ریاست مرکز

                نام و نام خانوادگي: دکتر سيد محمد رضا پريزاده
مرتبه علمي : استاد بيوشيمي باليني
 پست الکترونیکی:parizadehMR[at]mums.ac.ir
تلفن محل خدمت : 8002355-0511
آدرس محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکي مشهد - دانشکده پزشکي - گروه بيوشيمي