خبر1

این جلسه در ساعت 12:00روز شنبه مورخ 27/11/95 دراطاق شورای مرکز تحقیقات با حضور (خانم ها: دکتر فال سلیمان، دکتر زاهدی، دکتر مظلوم و دکتر لایق و آقایان: دکتر غیور مبرهن،

دکتر نعمتی، دکتر صفریان، دکتر موهبتی، دکتر اسماعیلی، دکتر حسنیان، دکتر آوان و دکتر پریزاده) تشکيل گرديد .     

              

 
              

 

 

 

 

 

 

.